شرکت پارسیرنگ

English

پارسیبرگ

کمپوست یک فرآیند طبیعی پوسیدگی یا تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها در شرایط کنترل شده است. در طی این فرآیند مواد آلی خام مانند بقایای گیاهی، حیوانات، مواد غذایی، برخی پسماندهای شهری و ضایعات صنعتی مناسب به ترکیبات پوسیده تبدیل می شوند. این ترکیبات به عنوان کود کمپوست و یک منبع غنی از مواد آلی در حفظ حاصل خیزی و به دنبال آن در کشاورزی پایدار نقش مهمی دارند.

طریقه تولید کمپوست گیاهی پارسیبرگ: این کود از مخلوط بقایای گیاهی، تفاله شیرین بیان، کود گاوی و مرغی به روش کاملا هوازی تولید گردیده و پس از طی مراحل گرمادهی، رطوبت دهی و هوادهی به کمک دستگاه ترنر به مدت چندین ماه، آماده مصرف می باشد.

مزایای کمپوست گیاهی: این ترکیب به عنوان نرم کننده خاک، کود سبز، اضافه کردن به هوموس یا اسیدهای هیومیک و هم چنین به عنوان یک آفت کش طبیعی خاک برای زمین مفید است. این ترکیب هم چنین  برای کنترل فرسایش، احیای زمین و اراضی، ساخت تالاب و هم چنین به عنوان پوششی برای محل های دفن زباله مفید است