شرکت پارسیرنگ

English

پرسشنامه استخدامی

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

جنسیت:

محل تولد:

شماره شناسنامه:

کد ملی:

محل صدور:

وضعیت خانوادگی:

وضعیت تاهل:

نام و نام خانوادگی مادر:

شغل مادر:

شغل و محل کار پدر:

تعداد برادران:

تعداد خواهران:

شغل برادران و خواهران:

وضعیت محل سکونت:

نوع محل سکونت:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس محل سکونت فعلی:

مدت سکونت:

آدرس محل سکونت قبلی:

مدت سکونت:

شخصی که باید در مواقع ضروری با وی تماس گرفت:

نام و نام خانوادگی:

نسبت:

شماره تماس:

مشخصات دو نفر معرف که با شما نسبت خویشاوندی ندارند و شما را به خوبی می شناسند:

نام و نام خانوادگی:

شغل:

نسبت:

آدرس:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:

شغل:

نسبت:

آدرس:

شماره تماس:

آیا سابقه محکومیت کیفری دارید؟

آیا دچار بیماری خاصی هستید؟

آیا سابقه بستری شدن در بیمارستان را دارید؟

وضعیت تحصیلی:

مدرک و رشته تحصیلی:

معدل:

نام موسسه آموزشی:

استان / شهرستان:

سال اخذ مدرک:

مدرک و رشته تحصیلی:

معدل:

نام موسسه آموزشی:

استان / شهرستان:

سال اخذ مدرک:

اطلاعات تخصصی:

زبان خارجی که به آن آشنایی دارید:

خواندن:

نوشتن:

مکالمه:

ترجمه:

زبان خارجی که به آن آشنایی دارید:

خواندن:

نوشتن:

مکالمه:

ترجمه:

نرم افزار های کامپیوتری که آشنایی دارید:

نام نرم افزار:

میزان آشنایی:

نام نرم افزار:

میزان آشنایی:

نام نرم افزار:

میزان آشنایی:

نام نرم افزار:

میزان آشنایی:

دوره های آموزشی که گذرانده اید (کارآموزی، حرفه ای، تخصصی):

نام دوره:

نام موسسه آموزشی:

مدت دوره:

تاریخ دریافت:

نمره اکتسابی:

نام دوره:

نام موسسه آموزشی:

مدت دوره:

تاریخ دریافت:

نمره اکتسابی:

نام دوره:

نام موسسه آموزشی:

مدت دوره:

تاریخ دریافت:

نمره اکتسابی:

آیا گواهینامه رانندگی دارید؟

سوابق شغلی:

نام موسسه یا محل خدمت:

از تاریخ:

تا تاریخ:

سمت:

حقوق ماهیانه به تومان:

علت قطع همکاری:

آدرس و تلفن:

نام موسسه یا محل خدمت:

از تاریخ:

تا تاریخ:

سمت:

حقوق ماهیانه به تومان:

علت قطع همکاری:

آدرس و تلفن:

نام موسسه یا محل خدمت:

از تاریخ:

تا تاریخ:

سمت:

حقوق ماهیانه به تومان:

علت قطع همکاری:

آدرس و تلفن:

اطلاعات عمومی:

آیا آشنایی یا نسبتی با پرسنل این شرکت دارید؟

آیا جهت تضمین کار خود قادر به تهیه چک یا سفته از ضامن معتیر می باشید؟

آیا قبلاً تقاضای استخدام در شرکت های دیگر گروه صنعتی زرین غزال داشته اید؟

آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟

نوع کار مورد علاقه که متقاضی آن بوده و قادر به انجام آن می باشید (به ترتیب اولویت):

اولویت 1:

اولویت 2:

اولویت 3:

تاریخی که می توانید مشغول به کار شوید:

میزان حقوق درخواستی به تومان:

در مورد خودتان، استعداد ها، روحیات، علایق و توانایی هایتان توضیحاتی بنویسید:

سایر توضیحاتی که به نظر شما ذکر آنها ضروری است و در استخدام شما می تواند موثر باشد را ذکر کنید:

فایل عکس: