شرکت پارسیرنگ

English

فلورا

این نوع روغن به طور مستقیم از عصاره زیتون های سالم و رسیده بدون هیچ گونه عملیات شیمیایی یا حرارتی به طریقه مکانیکی به دست می آید که خالص ترین نوع روغن زیتون می باشد. روند استخراج این روغن به  گونه ای است که وقتی شما روغن تولید شده را مصرف می کنید، طعم واقعی زیتون را احساس خواهید کرد. عطر و بوی میوه ای که معمولا بوی میوه ها و برگ زیتون، چمن تازه زده شده و هم چنین احساس تندی و سوزش در انتهای گلو از خصوصیات یک روغن زیتون با کیفیت می باشد.

روغن زیتون فرابکر فلورا که خالص ترین نوع روغن زیتون است، با استفاده از روش مکانیکی و پرس میوه ها با مجهزترین دستگاه ها بدون ترکیب با مواد شیمایی یا استفاده از دستگاه های حرارتی، تولید شده و تمام خواص روغن فرابکر از جمله درصد بالای ویتامین ها و مواد معدنی، عطر و بوی میوه ای و میزان اسید اولئیک خود را حفظ نموده است