شرکت پارسیرنگ

English

کنسرو زیتون شور خیلی درشت (بدون هسته) یک کیلوگرمی


کنسرو زیتون شور خیلی درشت (بدون هسته) یک کیلوگرمی


کنسرو زیتون شور خیلی درشت (بدون هسته) یک کیلوگرمی  که از زیتون های سالم و رسیده از باغات شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس با جدیدترین سیستم های فرآوری، تولید و بسته بندی گردیده است. این محصول در شیشه های یک کیلوگرمی در دسترس مشتریان قرار دارد. زیتون ها بسته به نیاز و سلیقه مشتریان از سایز معمولی، درشت و خیلی درشت و به صورت با هسته و بدون هسته، بسته بندی گردیده اند. 

وزن کل= 1000 گرم

وزن خالص= 670 گرم

درصد وزن آبکش= 55%