شرکت پارسیرنگ

English

کنسرو زیتون شور معمولی (با هسته) یک کیلوگرمی


کنسرو زیتون شور معمولی (با هسته) یک کیلوگرمی


کنسرو زیتون شور معمولی (با هسته) که از زیتون های سالم و رسیده از باغات شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس با جدیدترین سیستم های فرآوری، تولید و بسته بندی گردیده است. این محصول در شیشه های یک کیلوگرمی در دسترس مشتریان قرار دارد. زیتون ها بسته به نیاز و سلیقه مشتریان از سایز معمولی، درشت و خیلی درشت و به صورت با هسته و بدون هسته، بسته بندی گردیده اند. 

وزن کل= 1000 گرم

وزن خالص= 670 گرم

درصد وزن آبکش= 58%