خوراک بوقلمون پایانی 2:فرموله شده برای طیور از سن 37 روزگی تا زمان کشتار و حاوی انواع مواد معدنی