خوراک بوقلمون پایانی 1:فرموله شده برای طیور از سن 37 روزگی تا زمان کشتار و حاوی انواع مواد معدن