خوراک بوقلمون میانی2 :فرموله شده برای طیور از سن 22 الی 36 روزگی و حاوی انواع مواد معدنی