خوراک بوقلمون آغازین 2:فرموله شده برای جوجه از 13 روزگی الی 21 روزگی و حاوی انواع مواد معدنی