خوراک مرغ تخمگذار 80-66 هفته: سن شست و شش تا هشتاد هفتگی بصورت مش