خوراک مرغ تخمگذار 65-53 هفته:سن پنجاه و سه تا شست و پنج هفتگی بصورت مش