خوراک مرغ تخمگذار 52-36 هفته:سن سی و شش تا پنجاه و دو هفتگی بصورت مش