خوراک مرغ تخمگذار 35-18 هفته:سن هیجده تا سی و پنج هفتگی بصورت مش