خوراک پولت تخمگذار 17-16 هفته:سن شانزده تا هفده هفتگی بصورت مش