خوراک پولت تخمگذار 15-11 هفته:سن یازده تا پانزده هفتگی بصورت مش