خوراک پولت تخمگذار 10-8 هفته:سن هشت تا ده هفتگی بصورت پلت