کمپوست پارسیبرگ جنوب:کاملاً بیولوژیک، کاهنده نیاز به آبیاری، بدون بذر علف‌های هرز و افزاینده مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها