تخم مرغ معمولی شرینک 20 عددی:همیشه تازه و با پوسته تمیز، کنترل شده برای نداشتن ترک و شکستگی و درج تاریخ تولید و انقضاء